O spoločnosti JAV-AKC

Spoločnosť JAV-AKC s.r.o. od vzniku v roku 1991 sa vo svojej činnosti orientovala a venovala problematike priemyselného spracovania živočíšnych tukov pre potravinárske a krmovinárske využitie na báze bravčového, hovädzieho a hydinového tuku. Počas tohto obdobia spoločnosť realizovala niekoľko etáp rozvoja technologickej úrovne spracovania živočíšnych tukov.

V roku 1998 bolo zahájené priemyselné vyškvarovanie živočíšnych tukov na prevádzke v Nedede. Postupné presadzovanie a uplatnenie sa na trhu v oblasti potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, platnosť nových legislatívnych predpisov, vyťaženosť kapacít si v krátkom čase vyžiadalo riešenie otázky rozdelenia výroby potravín a krmovín.

V roku 2000 bolo zahájené priemyselné vyškvarovanie živočíšnych tukov pre krmovinársky priemysel na novovybudovanej prevádzke vo Vlčanoch. Neustále sa zvyšujúce požiadavky na úroveň kvality a konkurencie-schopnosť výrobkov na európskom trhu si vyžiadali ďalšiu inováciu a modernizáciu výrobno-technologických zariadení.

NOVÉ PREVÁDZKY A MODERNIZOVANÁ VÝROBA

História a súčasnosť

V lete roku 2002 bola uvedená do prevádzky tretia moderná výrobná jednotka v priestoroch Veľká Farma – Vlčany. Technológia spracovania rafináciou a molekulovou destiláciou zabezpečuje vysokú kvalitu finálnych výrobkov podľa noriem EÚ. Destilačné zariadenie bolo vytvorené v spolupráci s Chemicko-technologickou fakultou STU v Bratislave. Využívaním uvedených nových technológií a systému balenia zabezpečujeme vysokú kvalitu, trvanlivosť a potravinovú bezpečnosť vyrábaných produktov.

Spracovanie živočíšnych tukov pre potravinárske účely vo Výškvarovni živočíšnych tukov v Nedede sa uskutočňuje nasledovnými spôsobmi:

  1. klasická metóda – suchou cestou vo fritovacích kotloch
  2. klasická metóda – v deštruktore s plášťovým ohrevom.

Vstupná surovina je nakupovaná od tuzemských a zahraničných dodávateľov z krajín EÚ, ktorí majú schválené prevádzky podľa predpisov Európskej Komisie. Pri škvarení tukov ako vedľajší produkt vznikajú oškvarky, ktoré dodávame balené do obchodnej siete alebo ako polotovar pre výrobnú spotrebu potravinárskeho priemyslu – hlavne pre pekárenský priemysel.

Obe potravinárske prevádzky „Výškvarovňa živočíšnych tukov Neded“ a „Stredisko rafinácie a destilácie tukov a Baliareň Vlčany“ vrátane chladiarenských priestorov sú schválené podľa zákonných predpisov a majú pridelené schvaľovacie čísla.

Výškvarovňa Vlčany

Spracovateľský závod vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) kategórie 3

Výroba živočíšnych tukov pre krmovinársky priemysel sa uskutočňuje inovovanou technológiou. Technológia spracovania je: Metóda č. 7 – spracovanie VŽP 3 v duplikátorových deštruktoroch, vyhrievaných nepriamou parou na teplotu v jadre (nariadenie EÚ č. 142/2011, príloha IV., kapitola III., bod g/).

Vedľajším produktom je spracovaná živočíšna bielkovina (SŽB) – oškvarky, ktorá sa využíva na výrobu kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá (psy a mačky). Táto prevádzka je schválená podľa Nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktorá sa vykonáva podľa Nariadenia(EÚ) č. 142/2011.