Spracovanie živočíšnych tukov pre potravinársky a krmovinársky priemysel

O ns

Spolonos JAV- AKC Vlany s.r.o. od vzniku v roku 1991 sa vo svojej innosti orientovala a venovala problematike priemyselného spracovania ivoíšnych tukov pre potravinárske a krmovinárske vyuitie na báze bravového, hovädzieho a hydinového tuku. Poas tohto obdobia spolonos realizovala niekoko etáp rozvoja technologickej úrovne spracovania ivoíšnych tukov.
V roku 1998 bolo zahájené priemyselné vyškvarovanie ivoíšnych tukov na prevádzke v Nedede.
Postupné presadzovanie a uplatnenie sa na trhu v oblasti potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu, platnos nových legislatívnych predpisov, vyaenos kapacít si v krátkom ase vyiadalo riešenie otázky rozdelenia výroby potravín a krmovín.
V roku 2000 bolo zahájené priemyselné vyškvarovanie ivoíšnych tukov pre krmovinársky priemysel na novovybudovanej prevádzke vo Vlanoch.
Neustále sa zvyšujúce poiadavky na úrove  kvality a konkurencieschopnos výrobkov na európskom trhu si vyiadali alšiu inováciu a modernizáciu výrobno-technologických zariadení.

História a súasnos

V lete roku 2002 bola uvedená do prevádzky tretia moderná výrobná jednotka v priestoroch Veká Farma – Vlany. Technológia spracovania rafináciou a molekulovou destiláciou zabezpeuje vysokú kvalitu finálnych výrobkov poda noriem EÚ. Destilané zariadenie bolo vytvorené v spolupráci s Chemicko-technologickou fakultou STU v Bratislave. Vyuívaním uvedených nových technológií a systému balenia zabezpeujeme vysokú kvalitu, trvanlivos a potravinovú bezpenos vyrábaných produktov.
Spracovanie ivoíšnych tukov pre potravinárske úely vo Výškvarovni ivoíšnych tukov v Nedede sa uskutouje nasledovnými spôsobmi:
1. klasická metóda – suchou cestou vo fritovacích kotloch;
2. klasická metóda – v deštruktore s plášovým ohrevom.
Vstupná surovina je nakupovaná od tuzemských a zahraniných dodávateov z krajín EÚ, ktorí majú schválené prevádzky poda predpisov Európskej Komisie.
Pri škvarení tukov ako vedajší produkt vznikajú oškvarky, ktoré dodávame balené do obchodnej siete alebo ako polotovar pre výrobnú spotrebu potravinárskeho priemyslu – hlavne pre pekárenský priemysel. Obe potravinárske prevádzky „Výškvarova ivoíšnych tukov Neded“ a „Stredisko rafinácie a destilácie tukov a Baliare Vlany“ vrátane chladiarenských priestorov sú schválené poda zákonných predpisov a majú pridelené schvaovacie ísla.

Spracovateský závod vedajších ivoíšnych produktov (VP 3) kategórie 3 – Výškvarova Vlany

Výroba ivoíšnych tukov pre krmovinársky priemysel sa uskutouje inovovanou technológiou.
Technológia spracovania je:
Metóda . 7 – spracovanie  VP 3 v duplikátorových deštruktoroch, vyhrievaných nepriamou parou na teplotu v jadre (nariadenie EÚ . 142/2011, príloha IV., kapitola III., bod g/).
Vedajším produktom je spracovaná ivoíšna bielkovina (SB) – oškvarky, ktorá sa vyuíva na výrobu kmnych zmesí pre spoloenské zvieratá (psy a maky). Táto prevádzka je schválená poda Nariadenia (ES) . 1069/2009, ktorá sa vykonáva poda Nariadenia(EÚ) . 142/2011.

O spoločnosti

O nás
Fotogaléria
Kontakt

Kontakt

JAV-AKC spol. s r. o.
Loger č. 1112
925 84 Vlčany

Tel.: +421 31 77 945 22
E-mail: jav@jav-akc.sk